เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
18 - 22
กรกฎาคม
2559
โจทย์ : 
วางแผนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน
Key Question
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะจัดและตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนอย่างไร
เครื่องมือคิด  
- Show and Share 
ชิ้นงาน

- Wall Thinking ชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
บรรยากาศภายในห้องเรียน
วันจันทร์ – วันพุธ
หยุดวันสำคัญอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
 : นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้ Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้
นักเรียนเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้
Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10
ภาระงาน 
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
ชิ้นงาน 
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10
ความรู้ : 
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการสื่อสาร

เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 
สามารถออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายในการนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีทักษะในการจัดลำดับเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง 10 สัปดาห์ เพื่อวางแผนการสรุปองค์ความรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้


- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย


ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. เนื่องด้วยในสัปดาห์นี่พี่ๆมีเวลาเรียนเพียงสองวัน พี่ๆจึงสะสางงานค้างต่างๆสะสางให้เป็นปัจจุบัน ร่วมถึงการสรุปองค์ความรู้รายวิชาต่างๆเพื่อพร้อมในการสรุปงานเพื่อนำเสนอในสัปดาห์ที่ 11 ต่อไป นักเรียนทุกคนมีความรับผิดต่องานของตนเอง และพยายามทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่มีร่วมกันค่ะ

    ตอบลบ