เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ สัปดาห์ที่4
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบการทำเส้นขนมจีนรวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดข้าวได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4

6-10
มิถุนายน
2559
โจทย์ :  เส้นขนมจีน
Key Questions :
นักเรียนจะผลิตเส้นขนมจีนและเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้อย่างไร?
นักเรียนคิดว่า ข้าว 1 เมล็ดประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละ อย่างทำหน้าที่อย่างไร?
ทำไมข้าวมีทั้งสีขาว สีเหลือง สีม่วง เพราะเหตุใด?
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเส้นขนมจีน
Webเชื่อมโยง : ข้าว 1เมล็ด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไร
Show and Shareนำเสนอ Web
Wall Thinking :ขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครอง
คุณครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
วัตถุดิบทำเส้นขนมจีน
วัสดุ อุปกรณ์ในการทำที่บีบขนมจีน
ข้าวเปลือก/ข้าวสาร
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะผลิตเส้นขนมจีนและเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้อย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการทำที่บีบเส้นขนมจีนและออกแบบที่บีบเส้นขนมจีนลงกระดาษ A4และนำเสนอ
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำเส้นขนมจีนตามที่ออกแบบวางแผนไว้

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร?” ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทำที่บีบเส้นขนมจีนให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้
- ทำที่บีบเส้นขนมจีน
- ทดลองบีบเส้นขนมจีน(จากแป้งที่เตรียมไว้วันในจันทร์)

วันพุธ (1 ชั่วโมง
ชง
ครูนำข้าวเปลือก/ข้าวสาร ชนิดต่างๆมาให้นักเรียนดู กระตุ้นการคิด  ด้วยคำถามว่า
ทำไมข้าวมีทั้งสีขาว สีเหลือง สีม่วง เพราะเหตุใด
ข้าว 1 เมล็ด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
นักเรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับข้าว 1 เมล็ด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างทำหน้าที่อย่างไร
ใช้
สรุปความเข้าใจ ผ่าน  Webเชื่อมโยง
-  แต่ละกลุ่มวางแผน ทำน้ำยาขนมจีน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ใช้
ทำน้ำยาขนมจีน ตามที่วางไว้
หากลุ่มตัวอย่างทดลองให้คุณครูในโรงเรียนชิม เพื่อสะท้อนและนำไปพัฒนาต่อไป

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
ใช้
-  สำรวจวัสดุดิบในชุมชนที่สามารถนำมาทำเส้นขนมจีนได้ (การบ้าน)
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ภาระงาน
การลงมือทำเส้นขนมจีน
การทำอุปกรณ์บีบเส้นขนมจีน
การเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีน เช่น ทำขนมจีนน้ำยา
สปาเกตตีเส้นขนมจีน เป็นต้น
การหากลุ่มตัวอย่างทดลองชิม (บันทึกผล)
ชิ้นงาน
เส้นขนมจีนแต่ละกลุ่ม
อุปกรณ์บีบเส้นขนมจีน
แบบบันทึกผล
- Web ส่วนประกอบของข้าว 1 เมล็ด
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบการทำเส้นขนมจีนรวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดข้าวได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทำเส้นขนมจีนได้
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อ
ประดิษฐ์ที่บีบเส้นขนมจีนได้
ออกแบบ วางแผนเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร

ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำเส้นขนมจีนได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างของสี(เมล็ดข้าว)ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบสร้างมูลค่าจากเส้นขนมจีนและประดิษฐ์ที่บีบเส้นขนมจีนได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเส้นขนมจีนและส่วนประกอบของเมล็ดข้าวได้
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
มีความพยายาม อดทนในการทำเส้นขนมจีนให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์

ภาพกิจกรรมภาพชิ้นงาน

 

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

 
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆทำการวางแผนและศึกษากระบวนการทำขนมจีนกันอย่างขมักเขม่น แบ่งกลุ่มแบ่งงานกันจัดสรรหน้าที่และอุปกรณ์ ศึกษาข้อมูลและจัดกระทำออกมาในรูปแบบที่ต้องเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย พี่นุ่น: ครูคะวาดเป็นภาพจะเข้าใจง่ายกว่าค่ะ พี่อาย: ต้องใช่สันที่สดใสครับถึงจะน่าสนใจ จากการศึกษาข้อมูลและวางแผนการทำงานในสัปดาห์นี้เห็นกระบวนการคิดของพี่ป.6 ที่เป็นขั้นตอนมากขึ้น มีการทำงานเป็นทีมที่ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนเพิ่มขึ้น และพี่ๆยังมีการตั้งคำถามกับสิ่งที่ตนเองทำว่าทำไมอยู่บ่อยครั้ง เช่น ทำไมขนมจีนต้องต้มในน้ำร้อน ทำไมขนมจีนต้องเป็นเส้นยาว ฯลฯ

    ตอบลบ