เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถผลิตเส้นขนมจีนให้มีคุณภาพและได้สารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
27
มิถุนายน
-
1
กรกฎาคม
2559
โจทย์ :  เส้นขนมจีน(ปรับปรุง/พัฒนา)
Key Questions :
นักเรียนจะผลิตเส้นขนมจีนอย่างไรให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ?
เครื่องมือคิด :
Round Robin : สนทนาวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำขนมจีน
Show and Shareนำเสนอกระบวนการทำขนมจีนอย่างละเอียด
Wall Thinking : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
คุณครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
อุปกรณ์การทำขนมจีน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะผลิตเส้นขนมจีนอย่างไรให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม
- นักเรียนวางแผนเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะทำเส้นขนมจีนนักเรียนจะแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไร?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถาม
ใช้
นักเรียนลงมือทำเส้นขนมจีน

วันพุธ (1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม จากการทำขนมจีนในวันอังคารที่ผ่านมาพบเจอปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง/อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน 
ใช้
นักเรียนลงมือทำเส้นขนมจีน(ต่อ)
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม กว่าจะมาเป็นเส้น ต้องผ่านกระบวนการใดบ้างอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
การออกแบบวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่กันภายในกลุ่ม
- การลงมือทำเส้นขนมจีน
ชิ้นงาน
เส้นขนมจีน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถผลิตเส้นขนมจีนให้มีคุณภาพและได้สารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการออกแบบวางแผนการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำขนมจีนได้
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์

ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:


  1. บันทึกหลังการสอน

    สัปดาห์นี้พี่ๆลงมือทำเส้นขนมจีนอีกครั้ง ในการทำเส้นขนมจีนสัปดาห์นี้พี่ๆได้คิดข้นสูตรเพิ่มเติมจากที่เคยลองผิดลองถูกมาแล้วหลายครั้ง หลายกลุ่มปรับปรุงสูตรโดยการนำแป้งมาผสมกับข้าวที่หมัก บางกลุ่มนำแป้งมันมาผสมเพื่อให้แป้งนุ่มมากยิ่งขึ้นจะได้ง่ายต่อการบีบ หลายคนลงมือทำอย่างตั้งใจเพราะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายของการทำเส้นขนมจีน พี่นุ่น: ครูคะทำไปถึงสัปดาห์9เลยไม่ได้หรอคะ หนูอยากทำให้เป็นเส้นยาวๆค่ะ พี่ออโต้: ถ้าไปลองทำที่บ้านได้ไหมครับ พี่มายด์: ครูคะเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วก็ยังบีบไม่เป็นเส้นเลยค่ะ พี่มุก(ทัก): กลุ่มหนูใส่แป้งมันดีขึ้นนิดหนึ่งค่ะตอนบีบ แต่พอลงไปในน้ำละลายหายหมดเลยค่ะ จากนั้นคุณครูและพี่ๆจึงอภิปรายร่วมกันว่าเพราะสาเหตุใดเราจึงไม่สามารถบีบเส้นขนมจีนให้เป็นเส้นยาวๆเหมือนในตลาดได้ พี่ภูพาน: ในตลาดเขาใช้เครื่องบีบครับแล้วการผสมแป้งก็ใช้เครื่องซึ่งจะผสมได้ดีกว่าเราครับ พี่กัณฑ์: เราอาจรีบร้อนไปครับน้ำยังไม่เดือดเราก็รีบบีบกลัวไม่ทันเวลาจึงอาจทำให้ไม่เป็นเส้นก็ได้ครับ และพี่ๆจึงสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่7

    ตอบลบ