เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
11
25 - 29
กรกฎาคม
2559
โจทย์ : 
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
key Question
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะจัดและตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนอย่างไร
เครื่องมือคิด  
- Show and Share 
ชิ้นงาน

- Wall Thinking ชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
บรรยากาศนานห้องเรียน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วทั้ง Quarter 1 ของ PBL หน่วย : กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข
เชื่อม
นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว พร้อมสรุปความเข้าใจของตนเองผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชื่อม
นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
วันพุธ (1 ชั่วโมง
เชื่อม
นักเรียนช่วยกันตอบคำถามที่ตั้งไว้เกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ก่อนเรียนพร้อมบันทึกคำตอบของตนเอง ลงในสมุด
 PBL

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
 : นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้
นักเรียนซ้อมการแสดงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนเปิดบ้านเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ชง
ครูและนักเรียน AAR หลังจากที่นำเสนอเรียบร้อยเพื่อประเมินกิจกรรมที่ทำร่วมกัน (สิ่งที่ดีแล้ว / สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป)
 เชื่อม
- นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ดีแล้ว / สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11
ภาระงาน 
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
ชิ้นงาน 
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 11
ความรู้ : 
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการสื่อสาร
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการสรุป ประมวลและเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
มีการจัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร   ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย


ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์สุดท้ายนี้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Quarter 1 ทั้ง PBL หน่วย: เล่าเส้นเป็นเรื่อง และ PBL คู่ขนาน การปลูกผักตามฤดูการ แล้วสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานในหลากหลายรูปแบบเช่น MindMapping, นิทาน, การ์ตูนช่อง, อินโฟว์กราฟฟิกฯลฯ เป็นรายบุคคล จากนั้นช่วยกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ก่อนเรียนที่เคยตั้งเป็นคำถามไว้ลงในสมุด PBL ใช้เวลา 3 วันคือวันจันทร์ถึงวันพุธ วันพฤหัสบดีพี่ป.6 ได้ออกแบบและวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เข้าใจสู่ผู้อื่น มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และซ้อมการแสดง วันศุกร์นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจผ่านละครที่ซ้อมกันไว้ในช่วงเช้าเวลา 10:00– 10:30 น. หลังจากนั้นนักเรียนได้มา AAR ร่วมกันเกี่ยวกับการนำเสนอครั้งนี้เพื่อประเมินสิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป จากนั้นก็สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 11 ของตนเองผ่านชิ้นงานที่ถนัด และทำความสะอาดห้องเรียนร่วมถึงอาคารเรียนร่วมกันก่อนปิด Quarter 1

    ตอบลบ