เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถผลิตเส้นให้มีคุณภาพและได้สารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
4 - 6
กรกฎาคม
2559
โจทย์ :  เส้นแบบใหม่
Key Questions :
นักเรียนจะผลิตเส้นในรูปแบบของตนเองได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin : สนทนาวางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อเส้น
Show and Shareนำเสนอกระบวนการทำเส้นอย่างละเอียด
Wall Thinking : สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
คุณครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
อุปกรณ์การทำเส้น
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะผลิตเส้นในรูปแบบของตนเองได้อย่างไร?
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม
- นักเรียนวางแผนเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะทำเส้นนักเรียนจะแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไร?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถาม
ใช้
นักเรียนลงมือทำเส้น

วันพุธ (1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม จากการทำเส้นวันอังคารที่ผ่านมาพบเจอปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง/อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน 
ใช้
นักเรียนลงมือทำเส้น(ต่อ)
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม กว่าจะมาเป็นเส้น ต้องผ่านกระบวนการใดบ้างอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
การออกแบบวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่กันภายในกลุ่ม
- การลงมือทำเส้น
ชิ้นงาน
เส้นรูปแบบใหม่
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถผลิตเส้นให้มีคุณภาพและได้สารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการออกแบบวางแผนการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำขนมจีนได้
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์

ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทักหลังการสอน

    สัปดาห์นี้โจทย์ค่อนค้างท้าทายสำหรับพี่ๆป.6 การออกแบบและผลิตเส้นด้วยตนเองหลากหลายคำถามพรั่งพลูมาที่คุณครู จะทำได้หรอค่ะครู? จะทำยังไงดีครับ? จะออกมาเหมือนตอนทำขนมจีบไหมครับครู? แล้วเราจะทำเส้นแบบไหนดีคะ? คุณครูจึงให้พี่ๆป.6 แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลและกระบวนทำเส้นในแบบต่างๆ แต่ละกลุ่มวางแผนและแบ่งหน้าทีของแต่ละคน และเนื่องด้วยในสัปดาห์นี้ฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์ ถ่านที่พี่ๆเตรียมมาเปียกฝนทำให้เสียเวลาในการก่อไฟไปกว่าครึ่งชั่วโมง พี่ๆต่างหาวิทีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอากระดาษมาจุดเพื่อเป็นฉนวน ใช้พลาสติกและอื่นๆ การทำเส้นในครั้งนี้หลายกลุ่มเลือกที่จำเส้นใหญ่แต่วิธีการของแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไป บางกลุ่มใช่วิธีการคล้ายๆกับการทำข้าวเกรียบปากหม้อ บางกลุ่มใช้การนำแป้งใส่จานแล้วนำไปนึ่งเหมือนกับที่หาข้อมูลมา พี่หญี : ครูค่ะกลุ่มหนูเป็นแล้วค่ะเป็นแผ่นๆเลยค่ะ พี่มุก(อุ) : ของกลุ่มหนูพอตอนยกขึ้นขาดๆไม่เป็นแผ่นเลยค่ะ พี่ทับทิม: ถ่านกลุ่มผมไม่พอแป้งไม่สุขเลยครับครู จากนั้นครุและพี่ๆป.6 จึงได้AAR ร่วมกันหลังจากการทำเส้น แล้วจึงสรุปสัปดาห์ที่8

    ตอบลบ