เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 2
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่าน Mind Mapping (ก่อนเรียน) และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2

23-27
พฤษภาคม
2559
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ในQuarterนี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
Brainstorm :  ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
Backboard Share : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
Mind Mapping : สรุปความเข้าใจก่อนเรียน
Infographic : สารอาหารและวิธีการตรวจสอบ
Wall Thinking ปฏิทินการเรียนรู้แผ่นใหญ่
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คุณครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ ปรู๊ฟ
- สี/ปากกาเคมี      
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร?”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
เชื่อม
- นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายบุคลจากสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันวางแผนการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาของทั้ง 10 สัปดาห์ ผ่านเครื่องมือคิดBackboard Share
ใช้
แบ่งนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนช่วยกันคิดรูปแบบกิจกรรม ชิ้นงาน แหล่งเรียนรู้ ในแต่ละเนื้อหาที่วางแผนไว้ โดยบันทึกแบบร่างลงในกระดาษA3 ผ่านเครื่องมือคิด Brainstorm นำเสนอครูและเพื่อน ครูและเพื่อนเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ผ่านเครื่องมือคิด Show and Share

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การดำเนินงานในการออกแบบปฏิทินในวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร พบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและแก้ปัญหานั้นอย่างไร?”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
เชื่อม
-  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามสอดคล้องกับหน่วย
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ใช้
- นักเรียนทำสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนผ่านเครื่องมือคิด
 Mind Mappingวันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราสามารถตรวจสอบสารอาหารได้อย่างไร?,อาหารที่นักเรียนชอบทานมากที่สุดคืออะไร? และอาหารที่นักเรียนชอบทานมีสารอาหารประเภทใดบ้าง?” ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มจับฉลากอาหารประเภทต่างๆเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในอาหารและวิธีการตรวจสอบสารอาหาร
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเรื่องสารอาหารและวิธีการตรวจสอบในรูปแบบของ Infographic

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การดำเนินงานในในวันที่ผ่านมาเป็นอย่างไร พบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและแก้ปัญหานั้นอย่างไร?”

เชื่อม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเรื่องสารอาหารและวิธีการตรวจสอบในรูปแบบของ Infographic(ต่อ) พร้อมทั้งนำเสนอ

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและการทดสอบนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างไร?”
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถาม
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อพูดคุยาวงแผนในการเตรียมอุปกรณ์การทดสอบสารอาหารในสัปดาห์ถัดไป
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
ใช้
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
การระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
การนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
- การสรุปความเข้าใจก่อนเรียน
- การสืบค้นข้อมูล สารอาหารและวิธีการตรวจสอบ

ชิ้นงาน
ปฏิทินการเรียนรู้
(แผ่นใหญ่)
- Mind Mapping สรุปความเข้าใจก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ความรู้
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind Mapping (ก่อนเรียน) และสามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ได้
ทักษะ 
ทักษะชีวิต
ออกแบบและเขียน Mind Mapping / ปฏิทินได้
ออกแบบตกแต่งห้องเรียนให้สอดคล้องกับโครงงานได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ กรรไกร
เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผลได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
จัดหมวดหมู่ปฏิทินรายสัปดาห์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
 คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วย
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่สองหลังจากได้เรื่องที่อยากเรียนรู้พี่ๆจึงได้ตั้งชื่อหน่วยร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Think Pair Share ได้ชื่อหน่วยหลังจากที่วิเคราะห์ร่วมกันออกมาในชื่อ “เล่าเส้นเป็นเรื่อง” จากนั้นๆพี่ๆจึงเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ของตนเอง เมื่อได้สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ของตนเองแล้วพี่ๆจึงได้แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คนเพื่อช่วยกันขมวดสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้แล้วจึงแลกเปลี่ยนกันผ่านเครื่องมือคิด Black Board Share จากนั้นจึงช่วยกันออกแบบชื่อหน่วยเพื่อตกแต่งหน้าห้องเรียนและทำสิ่งรู้แล้วอยากเรียนรู้แผ่นใหญ่ จากการทำงานเป็นกลุ่มจะเห็นได้ว่าพี่ป.6 ยังมีความทำงานเป็นทีมค่อนข้างน้อยจะเน้นที่งานที่เป็นความรับผิดชอบของตนเองเป็นส่วนใหญ่
    หลังจากที่ได้ทำสิ่งที่อยากเรียนรู้แผ่นใหญ่พี่ๆจึงได้ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ของตนเองทั้ง 11 สัปดาห์ แล้วจึงทำมาแลกเปลี่ยนกันและได้ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 11 สัปดาห์ร่วมกัน จากการที่ได้เรียนรู้กับพี่ป.6 เป็นเวลาสองสัปดาห์จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในหน้างานของตนเองเป็นอย่างดี มีความตรงต่อเวลา และเพื่อนในห้องสามารถตักเตือนกันและกันได้เมื่อเพื่อนไม่รู้ตัว สิ่งที่เห็นว่าควรพัฒนาคือการที่พี่ป.6 ควรทำกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับพี่น้องมากขึ้นและควรทำกิจกรรมที่ฝึกการเป็นผู้รักให้มากยิ่งขึ้นค่ะ

    ตอบลบ