เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
11 - 15
กรกฎาคม
2559
โจทย์ : 
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
key Question
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนทำ 
สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาบ้างเพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด  
- Round Robin สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter
- Show and Share 
ชิ้นงาน

- Mind Mapping หลังเรียน/ประเมินตนเอง
- Wall Thinking ชิ้นงาน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 
บรรยากาศนานห้องเรียน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
 : สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดQuarter ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด
 Quarter
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็นรายบุคค
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนต่อให้สมบูรณ์
วันพุธ (1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : ตลอด Quarter ที่ผ่านมาสิ่งไหนบ้างที่นักเรียนทำได้สำเร็จ และสิ่งไหนบ้างที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดต่อไป
ชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สำเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดต่อไปร่วมกัน

ใช้
นักเรียนประเมินตนเองเป็นรายบุคคลในรูปแบบของ
 Mind Mapping 
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
 : นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดนิทรรศการเผยแพร่และสรุปองค์ความรู้
ใช้

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสรุปนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการ

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
-การเขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
การเขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
ชิ้นงาน
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 9
ความรู้ : 
นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการสื่อสาร

เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการข้อมูล

มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการสรุป ประมวลและเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
มีการจัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร   ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย


ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:


  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการสรุปงานและการวางแผนเพื่อเปิดบ้าน พี่ๆได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดใน Quarterนี้ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin จากนั้นจึงออกแบบและวางแผนร่วมกันว่าจะถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาในรูปแบบใด พี่นิว(ญ): ถ้าเราทำเป็นซุ้มคล้ายๆที่พี่มัธยมทำได้ไหมค่ะ พี่พัด: ผมว่าควรมีละครด้วยครับน้องๆจะได้สนุกครับ พี่ฟิวส์: สรุปองค์ความรู้คืออะไรครับครู จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจำนำความเข้าใจทั้งหมดมาถ่ายทอดผ่านรายการทีวี โดยมีรายการต่างๆได้แก่ ละคร,การทดลอง,รายการอาหาร แล้วพี่ๆจึงแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละคน และสรุปสัปดาห์

    ตอบลบ