เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบการทำเส้นขนมจีนได้อย่าเป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้น
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
13-17
มิถุนายน
2559
โจทย์ :  เส้นขนมจีน
Key Questions :
นักเรียนจะผลิตเส้นขนมจีนและเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้อย่างไร?
นักเรียนคิดว่า ข้าว 1 เมล็ดประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละ อย่างทำหน้าที่อย่างไร?
ทำไมข้าวมีทั้งสีขาว สีเหลือง สีม่วง เพราะเหตุใด?
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin : พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเส้นขนมจีน
Show and Shareนำเสนอถึงกระบวนการแก้ปัญหา
Wall Thinking :ขั้นตอนการทำเส้นขนมจีน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ผู้ปกครอง
คุณครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
วัตถุดิบทำเส้นขนมจีน
วัสดุ อุปกรณ์ในการทำที่บีบขนมจีน
ข้าวเปลือก/ข้าวสาร
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการผลิตเส้นขนมจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าสำเร็จหรือไม่/อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
ใช้
นักเรียนลงมือทำขนมจีน(ทำต่อ)
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง นักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไร?” ผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
ใช้
นักเรียนลงมือทำขนมจีน(ทำต่อ)

วันพุธ (1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “จากการทำขนมจีนในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนจะทำอยากไรให้ขนมจีนเป็นเส้นที่สวยงามและมีความยาวเพิ่มมากยิ่งขึ้น?
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน ขั้นชง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิทีการทำขนมจีนและข้อมูลเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “นักเรียนจะมีข้อตกลงร่วมกันอย่างไรในการไปศึกษาดูการทำขนมจีนที่บ้านหนองโดน?
เชื่อม
ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ใช้
นักเรียนไปศึกษาดูงานการทำขนมจีน ณ บ้านหนองโดน


วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ภาระงาน
การลงมือทำเส้นขนมจีน
การพัฒนาเส้นขนมจีนของตนเอง
-การไปศึกษาดูงานการทำขนมจีน ณ บ้านหนองโดน

ชิ้นงาน
เส้นขนมจีนแต่ละกลุ่ม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบการทำเส้นขนมจีนได้อย่าเป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้น
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทำเส้นขนมจีนได้
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อ
ประดิษฐ์ที่บีบเส้นขนมจีนได้
ออกแบบ วางแผนเพิ่มมูลค่าของเส้นขนมจีนได้
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกรทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำเส้นขนมจีนได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างของสี(เมล็ดข้าว)ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบสร้างมูลค่าจากเส้นขนมจีนและประดิษฐ์ที่บีบเส้นขนมจีนได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเส้นขนมจีนและส่วนประกอบของเมล็ดข้าวได้

ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
มีความพยายาม อดทนในการทำเส้นขนมจีนให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์

ภาพกิจกรรม

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    จากการศึกษาและเรียนรู้การทำเส้นขนมจีนด้วยตัวเองพี่ป.6 ได้ลองผิดลองถูกตังแต่ขั้นตอนแรก ได้เรียนรู้และปรับแก้ไขในทุกๆวัน พี่พัฒ: ครูครับกลุ่มผมไม่เป็นเส้นเลยครับ บีบออกมาก็เละๆเลยครับ พี่พลอย: ตอนบีบเป็นเส้นสวยมากเลยค่ะครูพอตักขึ้นมาขาดกระท่อนกระแท่นเลยค่ะ พี่เบ็ค: ครูครับมันตำยากมากๆเลยนะครับ เหนียวติดกันไปหมด ผมเลยเอาแค่ส่วนที่ไม่สุขมาตำแต่พอบีบออกมาแล้วเละตุ้มเปะเลยครับ ทุกกลุ่มได้เรียนรู้ปัญหาของกลุ้มตนเองทั้งกรับวนการทำและกระบวนการวางแผนครูและพี่ๆจึงได้อภิปราบร่วมกันถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มเพื่อดำเนินการปรับแก้ไข และการไปดูการทำขนมจีน ณ บ้านหนองโดน คุณลุงคุณป้าเจ้าของสถานที่ให้การต้อนรับพี่ๆเป็นอย่างดี พี่ก็เก็บข้อมูลสอบถามคุณลุงคุณป้าอย่างละเอียด เพื่อนำมาปรับปรุงขนมจีนของกลุ่มตนเอง


    ตอบลบ