เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมาย(Understanding Goal) : เห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารประเภทต่างๆรวมทั้งอาหารประเภทเส้นและสามารถผลิตอาหารประเภทเส้นที่มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถตรวจสอบแป้งและน้ำตาลในอาหารพร้อมทั้งสามารถเลือกรับประทานสารอาหารที่หลีกเลี้ยงสารปนเปื้อนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
20-24
มิถุนายน
2559
โจทย์ :  เส้นขนมจีน
Key Questions :
อะไรอยู่ในเส้น?
- สารอาหารส่งผลต่อร่างกายอย่างไร?
- นักเรียนจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าอาหารที่ทานเข้าไปนั้นมีสารใดบ้าง?
เครื่องมือคิด :
Round Robin : สนทนาเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
Brain storm : ระดมสมองออกแบบการทดลองและลงมือทำการทดลอง
Show and Shareนำเสนอชาร์ตความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร


Wall Thinking : ชาร์ตความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
คุณครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน
อุปกรณ์การทดลอง
- คลิป VDO สารปนเปื้อนในหารตามท้อง
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด อะไรอยู่ในเส้น,สารอาหารส่งผลต่อร่างกายอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนค้นคว้าเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่/อย่างไร?”
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน 
เชื่อม
นักเรียนศึกษาค้นคว้าวิธีการทดสอบแป้งและน้ำตาล
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวางแผนการทดลองพร้อมทั้งนำเสนอ
วันพุธ (1 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “ขณะทำการทดลองนักเรียนจะปฏิบัติตัวอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำถามใน 
ใช้
นักเรียนลงมือทำการทดลอง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “อาหารที่รับประทานเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเท่านั้นหรือไม่/อย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนดูคลิป VDO สารปนเปื้อนในหารตามท้องตลาดขององค์กรอนามัย
ใช้
นักเรียนสรุปความเข้าใจเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารในรูปแบบชาร์ตความรู้

วันศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2. ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3. นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5. นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านคำถามในขั้นชง
-  นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ภาระงาน
การศึกษาค้นคว้าเรื่องสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
- การอภิปรายร่วมกันถึงการทดสอบสารอาหาร
- การศึกษาค้นคว้าวิธีการทดสอบแป้งและน้ำตาล
- การออกแบบวางแผนการทดสอบ
- การคลิป VDO สารปนเปื้อนในหารตามท้องตลาด
- การสรุปความเข้าใจเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารในรูปแบบชาร์ตความรู้


ชิ้นงาน
ชาราตการออกแบบและสรุปผลการทดลอง
- ชาร์ตความรู้สรุปความเข้าใจเรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถตรวจสอบแป้งและน้ำตาลในอาหารพร้อมทั้งสามารถเลือกรับประทานสารอาหารที่หลีกเลี้ยงสารปนเปื้อนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรห้องที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเช่น สี กระดาษ กรรไกร
ทักษะการจัดการข้อมูล
มีการออกแบบวางแผนการทดลองอย่าเป็นลำดับขั้นตอนทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการทดลอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสารได้
ทักษะ การแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหากระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นส่งงานตรงต่อเวลา
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์

ภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน


สรุปการเรียนรุ้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:


  1. บันทึกหลังการสอน
    จากการทำเส้นขนมจีนมาหลายสัปดาห์พี่ๆป.6 ได้เรียนขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เรียนรู้จากปัญหาและแก้ไขไปทีละจุดปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกาย พี่ออโต้ : สารอาหารมีห้าหมู่ครับครูแต่ไม่รู้ว่าหมู่ไหนมีอะไรบ้างครับ จากนั้นพี่ๆจึงได้ศึกษาค้นคว้าว่าอาหารแต่ละหมู่มาจากที่ไหนและส่งผลต่อร่างกายอย่างไร พี่นิว(ญ): เส้นขนมจีนของเราเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมค่ะครู คุณครูจึงใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า “ถ้าพี่ๆอยากรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเป็นสารนั้นๆจริงหรือไม่จะทำอย่างไร?” พี่อาย : ต้องทลองครับครูเหมือนตอนป.4 ที่ครูบาสเคยพาส่องกล้องดูครับ แล้วพี่ๆจึงทำการทดสอบแป้งและน้ำตาลจากอาหารต่างๆที่เตรียมมาจากบ้าน พี่เอส: โอ้โห!!ครูครับนมเปรี้ยวน้ำตาลสูงมากเลยครับหยดเบเนดิกหยดเดียวเปลี่ยนสีเลยครับ พี่บูม: ครูครับข้าวเป็นแป้งหรอครับมันเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นสีดำๆแล้วครับ พี่ก้อย : ครูคะขนมปังถุงนี้เขียนว่าน้ำตาล 0% พอเอามาทดสอบมันเปลี่ยนสีด้วยค่ะ
    จากนั้นพี่ๆจึงได้ดูคลิป VDO เรื่องสารปนเปื้อนในอาหารที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไป พี่ๆดูจบต่างก็พากันพูดกันว่าเรากินอาหารแบบนี้แทบทุกวันเลยนะ แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันอันตรายขนาดนี้ แล้วพี่ๆจึงสรุปความเข้าใจออกมาเป็นชาร์ตความรู้ และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ